این دامنه متعلق به مریم محمد حسین تاجر کاشانی به کدملی 0066798264 و کد زرین پال ZP.1152584
می باشد. این برای راستی آزمایی سایت زرین پال می‌باشد.

این دامنه در زرین پال بنام کاربر دیگری ثبت شده است درصورتی که مالکیت دامنه متعلق به شماست؛ لطفا برای راستی آزمایی در صفحه سایتتان کد ملی شماره زرین پال و نام و نام خانوادگی خود را یادداشت کنید و بنویسید که برای راستی آزمایی سایت زرین پال می‌باشد.